एस एम एस द्वारे खालील सुविधांचा लाभ घेता येईल.

  • Transaction Alert
  • Loan Installment Alert
  • RD Installment Alert
  • Account Opening Alert